subota, ožujka 18, 2006

NAŠE AKCIJETERENSKA JEDINICA GRADA ZAGREBA
U okviru proslave 20-godišnjice ustanka naroda Jugoslavije, Republički savjet Saveza pionira Hr-vatske organizirao je na Kozari u vremenu od 25—31. VII 1961. Zbor pionirskih pohoda, koji su tragom partizanskih jedinica krenuli iz svih kotareva Hrvatske već tjedan dana ranije. U ovoj akciji je bilo previđeno da učestvuje oko 1000 učesnika Zbora, pa je sanitetska služba zatražila pomoć Terenske jedinice grada Zagreba, koja se kroz posljednje dvije godine afirmirala na sličnim zadacima (1959: Drvar, Kumrovec, Maksimir, 1960: Petrova Gora, Šut ješka, 1961: Japetić).

U PROSLAVI 20-GODIŠNJI ĆE NARODNOG USTANKA

Organizator Zbora je pred Terensku jedinicu, postavio slijedeće zadatke: organizaci­ja zdravstvene zaštite, briga o postavljanju i uzdržavanju sa­nitarnih objekata, medicinsko-sanitetsku pomoć u suradnji s liječnikom — rukovodiocem ekipe.
Odmah po pozivu, dakle mjesec dana prije akcije, članovi Terenske jedinice su se brižljivo počeli pripremati za akciju, utvrđujući već stečeno znanje iz prve pomoći i hi­gijene logora, detaljnom raz­radom zadataka, podjelom du­žnosti, uređivanjem opreme i sl./lako u vrijeme školskih praznika, u ovoj akciji je učestvovalo 17 članova Teren­ske jedinice. Da bi se sagledala odgovornost i težina za­dataka koji su se na ovoj ak­ciji postavili pred Terensku jedinicu, treba istaknuti da su učesnici Zbora bili pioniri u dobi od 7—14 godina, njih oko 820.

Članovi Terenske jedinice organizirali su leteće i dežur­ne patrole. Leteće su patrole imale zadatak da vrše sani­tarnu inspekciju na terenu logorišta i to; obilazak i kontro­lu higijene logora, pri čemu se vršilo svakodnevno ocjenjiva­nje i bodovanje pojedinih četa, sanitarnu kontrolu nad kuhinjom, koja je bila pregle­davana tri puta dnevno, kon­trolu pri podjeli hrane i pra­nju posuđa, sanitarnu inspek­ciju nad vodoopskrbnim ob­jektima (vodovodom, pumpnom stanicom i obližnjim iz­vorima), sanitarnu inspekciju i svakodnevnu dezinfekciju latrina, brigu oko otpadnih ja­ma.
Dežurne su patrole imale zadatak da pružaju zdravstve­nu zaštitu pri dolasku učesni­ka pionirskih pohoda u Prije­dor, pri transportu djece od Prijedora do logorišta na Mrakovici i natrag, pri sportskim natjecanjima pionira, na par­tizanskom maršu Mrakovica— Međuvođe (relacija oko 35 km), aeromitingu i sl.
Po nacrtima Terenske jedi­nice sagrađene su latrina i vo­dovod. Kako je već spomenuto leteće su se patrole brinule o svakodnevnom uzdržavanju is­tih. U dogovoru sa sanitarnom inspekcijom Prijedor izvršili smo dodatno kloriranje vode. _Terenska je jedinica postavila na logorištu kom­pletnu ambulantu sa liječni­kom opće prakse, osigurala sa­nitetska kola, te sanitetski avion Aero-kluba Prijedor i u Zagrebu sanitetski avion Slu­žbe spasa Aero-kluba. Ambu­lanta je stajala u stalnoj tele­fonskoj vezi s bolnicama u Banja Luci i Prijedoru, te stacio­narima u, Prijedoru i Kozarcu. Uz liječnika su u ambulanti stalno dežurali i članovi Te­renske jedinice. Najveći broj intervencija otpadao je na pre­hlade zbog hladnog vremena i kiše. koja je 29. srpnja uzro­kovala da je mnogo šatora promočilo. Naši članovi su o-pet pokazali veliku spremnost prebacujući na rukama pioni­re kasno u noći po najvećem pljusku iz najugroženijih ša­tora do spomen-doma »Dr Mladen Stojadinović«. Osim toga redovno su održavana noćna dežurstva kako u am­bulanti, tako i u logoru.

Rad Terenske jedinice nai­šao je na priznanje rukovod­stva Zbora. Česta su bila us­mena priznanja povodom iz­vršenih zadataka, a Terenskoj jedinici podijeljena je i pismena diploma i poziv na slič­nu pionirsku akciju slijedeće godine. Logor Terenske jedi­nice posjetili su drugarica Anka Berus, predsjednik Glavnog odbora SSRNH, te drugovi dr Zlatan Sremec i dr Miloš Žanko. Oni su se svi pohvalno iz­razili o našem radu i visokom moralu osobito u tim kišnim danima. Živo su se interesirali za rad Terenske jedinice za koju prije nisu znali, te za uvjete njenog rada u organizam čiji crvenog križa.

Povjerenje koje je Teren­skoj jedinici ukazao Republički savjet Saveza pionira Hrvatske, opravdano je, te mo­žemo reći da je taj rad bio .skroman prilog proslavi, 20-godišnjice narodnog Ustanka, a vrijedno je zabilježiti da je ovom akcijom proslavljen također i jedan mali jubilej — 10-godišnjica Terenske jedi­nice podmlatka Crvenog kri­ža u zemlji.
Izvornik teksta:

+ CRVENI KRIŽ
GLASILO GRADSKOG ODBORA CRVENOG KRIŽA ZAGREB
Zagreb, srpanj - kolovoz 1961.

Autor:
V. Dugački

2 komentara:

Ksenija kaže...

Dobro je sjetiti se davnih dana svoje mladosti, pogotovo ako su bili ljepi i proživljeni punim životom.Kad će nastavak.

Zurl kaže...

Pa ti si jedina pitala za nastavak. Moj odgovor za tebe: Bit će nastavaka, čim se javi koji Terenac sa prilogom za blog???